SAMPE FINLAND
     
       
 

Etusivu

Historia

Tapahtumat

Kokoukset

News letters

Hakemuslomake

Yhteystiedot

Opiskelijoille

Jäsenille

 

 

SAMPE Europe

SAMPE North America

 

 

 

SAMPE® (Society for the Advancement of Material and Process Engineering) on kansainvälinen ammatillinen järjestö, joka pyrkii välittämään jäsenilleen tietoa uusista materiaaleista ja prosessointitekniikoista alajärjestöjensä kokousten, kahden tieteellisen lehden, konferenssien ja näyttelyiden avulla. Järjestönä SAMPE on ainoa, joka kattaa kaikki materiaalit ja prosessit tarjoten täten ainutlaatuisen ja arvokkaan foorumin tutkijoille, tuotekehittelijöille, suunnittelijoille ja opettajille.

Materiaali- ja prosessitekniikalla tarkoitetaan niitä teknologioita, joilla pyritään kehittämään ja valitsemaan materiaaleja sekä prosessointimenetelmiä siten, että materiaalista voidaan valmistaa tuote, joka omaa sen käyttösovelluksen kannalta vaadittavan muotoilun, suorituskyvyn, laadun ja kustannustehokkuuden. Tutkimus- ja sovellusalueet sisältävät muun muassa:

 • Komposiittimateriaalit
 • Uusien matriisimateriaalien kehitys
 • Uusien lujitemateriaalien kehitys
 • Nanomateriaalit
 • Metallien ja komposiittien liimaliitokset
 • Keraami-, hiili-hiili- ja metallimatriisikomposiitit
 • Komposiittien palo-ominaisuudet
 • Komposiittirakenteiden suunnittelu ja lujuuslaskenta (mallinnus ja simulointi)
 • Miehitettyjen ja miehittämättömien lentoalusten platform -suunnittelu
 • Komposiittimateriaalit kehittyneissä maa- ja vesiliikenneratkaisuissa
 • Komposiitit öljynporaus- ja tuulivoimasovelluksissa
 • Komposiitit vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä
 • Komposiitit infrastruktuurirakenteissa
 • Ballistiset komposiitit ja suojarakenteet
 • Teknologian siirto

 

The Society for the Advancement of Material and Process Engineering, SAMPE® an international professional member society, provides information on new materials and processing technologies through chapter technical presentations, two journal publications, symposia and commercial expositions in which professionals can exchange ideas and air their views. As the only technical society encompassing all fields of endeavor in materials and processes, SAMPE provides a unique and valuable forum for scientists, engineers, designers and academicians.

Material and Process engineering is the technology by which materials are developed or selected and manufacturing processes chosen which will convert those materials into products which meet the design, performance, producability, quality, and cost effective criteria required. Fields of research and application include, but are not limited to:

 • Composite materials
 • Advanced matrix resin development
 • Advanced reinforcement fiber development
 • Nano materials
 • Metal and composite adhesive bonding
 • Ceramics, carbon-carbon and metal matrix composites
 • Fire properties of composite materials
 • Design and analysis of composite structures (modelling and simulation)
 • Platform design-manned and unmanned air vehicles
 • Composite materials in ground transportation and advanced marine architecture
 • Composite materials in oil exploitation and wind energy development
 • Composite materials in recreational products
 • Composite materials in infrastructure development
 • Blast mitigation and homeland security
 • Technical information exchange under ITAR guidelines